بهای انسانیت

پس انداز نیکی برای نسل بعد

 
جنین خوش اخلاق من