بهای انسانیت

نمی توان در برابر ظلم صبر پیشه کرد !

 
ایده های درآمد زا