بهای انسانیت

نمی توان در برابر ظلم صبر پیشه کرد !

كپي مطالب با صلواتي براي فرج امام زمان عج الله تعالي فرجه شريف جايز است. • تماس