بهای انسانیت

سفارش امام حسن علیه السلام پیرامون علم‌آموزی