بهای انسانیت

امام کاظم علیه السلام:کسی که هرروز..